Piractwo komputerowe i jego konsekwencje

Posiadanie nielegalnego oprogramowania

Programy komputerowe kosztują. Ceny te są w stanie przerosnąć niejedno gospodarstwo domowe. Niejednokrotnie posiadanie ich jest jednak konieczne. Trudno wyobrazić sobie studiowanie, pracę czy szkołę np. bez pakietu Microsoft Office. Niektórzy próbują radzić sobie z tym wyzwaniem poprzez korzystanie z nielegalnego oprogramowania, które pobrali z Internetu, kupili lub dostali od znajomego. Korzystając z tego rodzaju rozwiązań trzeba mieć jednak na uwadze czyhające na użytkownika konsekwencje prawne.

Nielegalne oprogramowanie należy rozumieć jako takie, które pozyskane zostało niezgodnie z licencją. Licencja to umowa, którą zawieramy kupując program. Tym samym godzimy się na proponowane warunki i zasady użytkowania. Obowiązek korzystania z legalnego oprogramowania, czyli zgodnego z licencją, ciąży na wszystkich użytkownikach. Zaniedbanie tego obowiązku może skutkować odpowiedzialnością karną i cywilną.

Odpowiedzialność cywilna związana jest z ochroną praw autorskich ich właściciela. Na podstawie ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych, tego kto narusza prawa autorskie może czekać wiele różnych konsekwencji. Przykładowo:

  • posiadacz praw może domagać się naprawienia szkody przez zapłacenie dwukrotności, a nawet trzykrotności stosownego wynagrodzenia;
  • posiadacz praw może domagać się usunięcia skutków naruszenia;
  • posiadacz praw może domagać się zaniechania naruszenia;
  • posiadacz praw może domagać się jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie,
  • sąd może nakazać zapłatę określonej sumy pieniędzy.

Odpowiedzialność karna związana jest z kodeksem karnym, w którym tego rodzaju aktywność określona została jako piractwo komputerowe. Przestępstwo to wskazane zostało w art. 278 par 2 Kodeksu karnego. Do popełnienia go może dojść poprzez kopiowanie, pobieranie, sprzedaż, współdzielenie i instalowanie oprogramowania. Przykłady praktyczne to:

  • Instalowanie oprogramowania na wielu urządzeniach, gdy ma się jedną licencje.
  • Z oprogramowania korzysta więcej użytkowników niż można zgodnie z warunkami licencji.
  • Pobieranie nielegalnego oprogramowania w Internecie.
  • Kupowanie i sprzedaż oprogramowania bez uprawnień.

Za powyższe działania kara pozbawienia wolności może wynieść od 3 miesięcy do 5 lat.

Korzystanie z nielegalnego oprogramowania może nieść za sobą poważne konsekwencje finansowe, osobowe i karne.