Prawo administracyjne

Czy budowa wjazdu na posesję może stanowić problem?

Wiosna i lato to czas remontów, również tych na drogach publicznych. Zdarza się, że zarządcy dróg remontują drogę przy której mieszkamy. Kładą nowy asfalt i utwardzają pobocza, układają krawężniki i kostkę na wjazdach do posesji. Czy zastanawiamy się wtedy, jaka powinna być szerokość wjazdu do posesji, ile tych wjazdów powinno być, czy samemu można wybudować […]

Czytaj dalej

Rodzaje umów o pracę

Potocznie wykonywanie pracy oznacza robienie czegoś dla kogoś w ramach wolontariatu lub odpłatnie. Nie ma znaczenia czy pracujemy na umowę zlecenie, dzieło, umowę o pracę czy na czarno. W prawie jest inaczej. Pojęcie pracy zostało uregulowane w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na […]

Czytaj dalej

Budowa domów bez pozwolenia

Uproszczona budowa domów w 2023 r. Sejm uchwalił 17 sierpnia 2023 r. nowelizację przepisów, która ułatwia budowę wolnostojących domów jednorodzinnych. Według nowych zasad, pozwolenie na budowę nie będzie wymagane bez względu na metraż obiektu. Oczekuje się, że zmienione przepisy zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku, choć dokładna data nie została jeszcze ustalona. Wcześniej muszą one […]

Czytaj dalej
Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy

Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy

Specustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadziła do polskiego porządku prawnego szereg korzyści dla osób, które uciekając przed wojną przeniosły się z Ukrainy na terytorium Polski. Jedną z podstawowych korzyści jest znaczące ułatwienie procedury legalizacji pobytu oraz umożliwienie obywatelom Ukrainy uzyskania […]

Czytaj dalej
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie spowodowała masową migrację setek tysięcy obywateli tego państwa na terytorium Polski. Konieczne zatem stało się zapewnienie przez Polskę wsparcia materialnego oraz organizacyjnego Ukraińcom, którzy wjechali na terytorium RP w związku z toczącymi się w ich kraju działaniami wojennymi. W sobotę 12 marca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o pomocy obywatelom […]

Czytaj dalej
Współuczestnictwo procesowe

Współuczestnictwo procesowe

W procesie występują dwie strony. Po każdej z nich może stać jednak kilka osób. Taką sytuację nazywamy współuczestnictwem procesowym. Współuczestnictwo czynne i bierne Gdy kilka podmiotów występuje po stronie powoda mówimy o współuczestnictwie czynnym, natomiast wielość pozwanych określamy współuczestnictwem biernym. Współuczestnicy mogą pozostawać w stosunku do siebie w bardzo różnych relacjach prawnych, co ma wpływ […]

Czytaj dalej

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

Po upływie terminu do wniesienia odwołania, jeśli nie zostanie on przywrócony, nie ma już możliwości do skorzystania z tego środka zaskarżenia. W pewnych sytuacjach jednak taka decyzja może zostać wzruszona. Między innymi w takim przypadku skorzystać można z instytucji stwierdzenia nieważności decyzji. W przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego zostało jasno określone, jakich sytuacji to dotyczy. Przytoczyć […]

Czytaj dalej

Przesłuchanie świadka w postępowaniu administracyjnym

W różnych postępowaniach, toczących się na podstawie prawa polskiego, stosuje się dowód z zeznań świadka. Nie inaczej sytuacja wygląda w postępowaniu administracyjnym. Zgodnie z art. 75 § 1 k.p.a. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, […]

Czytaj dalej

Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej

Aby dostarczać do nieruchomości wodę i ścieki, konieczne jest jej podłączenie do sieci. Siecią nazywamy przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Kwestie te są normowane przez Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę […]

Czytaj dalej

Dowody w postępowaniu administracyjnym

W celu ustalenia stanu faktycznego i wyjaśnienia sprawy w przeróżnych postępowaniach konieczne jest zgromadzenie i ocena dowodów. Nie inaczej sytuacja wygląda w postępowaniu administracyjnym. Dowodem może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W Kodeksie postępowania administracyjnego przykładowo wymieniono dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Jest […]

Czytaj dalej
nakaz zapłaty w postępowaniu elektronicznym

Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Nakaz zapłaty to wyrok sądu, w którym sąd zasądza od dłużnika na rzecz wierzyciela daną kwotę pieniężną. Specyficznym i szczególnym rodzajem nakazu zapłaty jest nakaz zapłaty wydany w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (w skrócie: EPU), o którym mowa będzie w niniejszym wpisie. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze to bardzo uproszczone sądowe postępowanie cywilne, które prowadzone jest tylko i […]

Czytaj dalej

Odwołanie od decyzji w postępowaniu administracyjnym

Postępowanie administracyjne jest postępowaniem dwuinstancyjnym. Oznacza to, że od decyzji organu, który orzekał w sprawie w I instancji, przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia (chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy). W sytuacji, gdy jesteśmy niezadowoleni z decyzji, możemy więc złożyć odwołanie. Jest wszakże wyjątek – na podstawie art. 127 § 3 k.p.a. Od decyzji […]

Czytaj dalej

Dostęp do akt sprawy w postępowaniu administracyjnym

Postępowanie administracyjne potrafi być skomplikowane i wymagać zgromadzenia znacznej liczby dokumentów. Dokumenty takie stają się częścią akt sprawy. Aby zwiększyć swoje szanse na korzystne rozstrzygnięcie, dobrze jest wiedzieć, co dokładnie znajduje się w aktach. Być może okaże się bowiem konieczne przedłożenie dodatkowych dowodów. Zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. strona ma prawo wglądu w […]

Czytaj dalej
nakaz zapłaty a wezwanie do zapłaty

Nakaz zapłaty a wezwanie do zapłaty

W niniejszym wpisie omówiona zostanie tematyka wezwania do zapłaty oraz nakazu zapłaty imożliwości odwołania się od niego. Na początek podkreślić należy różnicę pomiędzy nakazem zapłaty, a wezwaniem do zapłaty. Nakaz zapłaty to nic innego jak wyrok sądu, w którym sąd zasądza od dłużnika na rzecz wierzyciela daną kwotę pieniężną. Nie należy go mylić z wezwaniem […]

Czytaj dalej

Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym

Często celem załatwienia różnych spraw chcemy skorzystać z pomocy innych osób – powołujemy pełnomocnika. Przepisy prawa szczegółowo regulują, kto takim pełnomocnikiem może być. O ile na przykład na gruncie postępowania cywilnego katalog osób uprawnionych do występowania w charakterze pełnomocnika jest dość ograniczony, o tyle regulacja Kodeksu postępowania administracyjnego jest w tym zakresie bardzo liberalna. Zgodnie […]

Czytaj dalej
Cykl o decyzji administracyjnej

Rozprawa administracyjna

Podobnie jak w przypadku postępowania karnego, czy cywilnego, w celu rozpoznania sprawy w postępowaniu administracyjnym może zostać przeprowadzona rozprawa. Regulacje dotyczące rozpraw administracyjnych znajdują się przede wszystkim w Dziale II Rozdziale 5. k.p.a. Rozprawy są przeprowadzane przez organy administracyjne z urzędu lub na wniosek strony. Rozprawa taka zostanie przeprowadzona w każdym przypadku, gdy zapewni to […]

Czytaj dalej
Paszport tymczasowy, blog prawny fundacji Sancta Familia

Paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy – co to za dokument i kto może go otrzymać Okres wakacyjny jest czasem, gdy planujemy przeróżne podróże i wycieczki. Wielu z nas decyduje się na zagraniczne wojaże, tym bardziej że polski paszport umożliwia bezwizowy wjazd do bardzo wielu krajów świata. Nic więc dziwnego, że po likwidacji części obostrzeń związanych z podróżami zagranicznymi […]

Czytaj dalej
Zbyt długie oczekiwanie na kartę pobytu dla cudzoziemca

Co zrobić, gdy oczekiwanie na kartę pobytu przedłuża się

Z pewnością jedną z najbardziej istotnych spraw w życiu Imigranta jest legalizacja pobytu. Niestety oczekiwanie na kartę pobytu potrafi być przyczyną wielu stresów. Gdy termin ważności wizy albo okres dopuszczalnego pobytu bezwizowego zbliża się do końca, dobrym rozwiązaniem wydaje się złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy. Po uzyskaniu decyzji pozytywnej Cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu. […]

Czytaj dalej
Pobyt cudzoziemna w Polsce w czasie epidemii Sars-Cov-2

POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP W TRAKCIE PANDEMII COVID-19

Trwająca już od ponad roku pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wymusiła na poszczególnych państwach przyjęcie specjalnych regulacji prawnych, umożliwiających względnie normalne funkcjonowanie organów państwowych oraz społeczeństwa. Rzeczpospolita Polska nie była tu wyjątkiem. Oprócz wprowadzenia licznych obostrzeń, które zresztą często zmieniają, przyjęto przepisy ułatwiające załatwianie niektórych spraw. Termin złożenia wniosku o pobyt Cudzoziemca w Polsce w czasie epidemii […]

Czytaj dalej