Cykl o decyzji administracyjnej

Rozprawa administracyjna

Podobnie jak w przypadku postępowania karnego, czy cywilnego, w celu rozpoznania sprawy w postępowaniu administracyjnym może zostać przeprowadzona rozprawa. Regulacje dotyczące rozpraw administracyjnych znajdują się przede wszystkim w Dziale II Rozdziale 5. k.p.a.

Rozprawy są przeprowadzane przez organy administracyjne z urzędu lub na wniosek strony. Rozprawa taka zostanie przeprowadzona w każdym przypadku, gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania lub gdy wymaga tego przepis prawa. Rozprawa taka powinna zostać przeprowadzona, gdy trzeba uzgodnić interesy stron i gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin (art. 89 k.p.a.). Organ administracji publicznej, który prowadzi sprawę, przed rozprawą podejmuje czynności celem jej przygotowania – m.in. wzywa określone osoby do stawienia się na niej (art. 90 k.p.a.).

Rozprawą kieruje pracownik organu administracyjnego prowadzącego postępowanie, wyznaczony do tego celu. Jeśli jest to organ kolegialny, kieruje nią przewodniczący albo wyznaczony członek organu kolegialnego (art. 93 k.p.a.). Jeżeli strona, należycie wezwana, nie stawi się na rozprawie, nie stanowi to przeszkody w jej przeprowadzeniu. Rozprawa natomiast zostanie odroczona, gdy kierujący
nią stwierdzi poważne nieprawidłowości w wezwaniu stron na rozprawę, jeżeli niestawienie się strony zostało spowodowane przeszkodą trudną do przezwyciężenia, a także z innej ważnej przyczyny (art. 94 k.p.a.).

Należy również pokrótce nakreślić, co się dzieje na takiej rozprawie oraz jak ona wygląda. Podczas jej trwania strony mogą składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Mogą one także wypowiadać się co do
wyników postępowania dowodowego. Należy także pamiętać o właściwym zadawaniu pytań świadkom, biegłym i stronom, gdyż kierujący rozprawą może je uchylić, jeżeli nie mają one istotnego znaczenia dla sprawy.

Wreszcie, pamiętać należy o właściwym zachowaniu się podczas rozprawy. Za niewłaściwe zachowanie strony, świadkowie, biegli i inne osoby uczestniczące w rozprawie mogą być, po uprzednim ostrzeżeniu, usunięte z miejsca rozprawy oraz ukarane grzywną do 100 zł (art. 95-96 k.p.a.).

Podsumowując, rozprawa bywa przydatnym narzędziem usprawniającym prowadzenie postępowania administracyjnego. Choć wiele spraw może być załatwionych pisemnie, zdarzają się czynności i zagadnienia, które lepiej przeprowadzić i wyjaśnić właśnie na rozprawie administracyjnej. Będąc na taką rozprawę wezwanym, należy pamiętać o naszych uprawnieniach i obowiązkach.