Zawarcie związku małżeńskiego przez cudzoziemca

Zawarcie związku małżeńskiego przez cudzoziemca

Od kilku lat do Polski imigrują liczni cudzoziemcy. Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców na dzień 1 stycznia 2021 r. ważne zezwolenia na pobyt posiadało niemal 460 tysięcy obywateli innych państw. Do tej liczby należy oczywiście doliczyć wiele osób, które zezwolenia na pobyt nie posiadają. Interakcja imigrantów z obywatelami Polski jest czymś naturalnym. W związku z tym coraz częstsze są śluby zawierane przez Polki i Polaków z cudzoziemcami. W roku 2016 było 13,5 tysiąca takich ślubów.


W Polsce związek małżeński uznawany przez państwo można zawrzeć na dwa sposoby. Można zawrzeć ślub cywilny, czyli zawierany przed urzędnikiem, albo tak zwany ślub konkordatowy – zawierany przed właściwym duchownym, jednak uznawany również przez prawo państwowe.

W obu przypadkach załatwianie sprawy zaczynamy w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Zajmijmy się najpierw tym, jak wziąć ślub cywilny. W Urzędzie musimy przedłożyć stosowne dokumenty. W przypadku cudzoziemca będą one następujące:

  • zapewnienie o braku wiedzy na temat okoliczności wykluczających małżeństwo,
  • odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie, albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,


Jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa, dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 1792) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

Urzędy w niektórych państwach nie wydają wspomnianych zaświadczeń. W tej sytuacji należy złożyć wniosek do sądu o zwolnienie z obowiązku przedłożenia dokumentu. Właściwy jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania Wnioskodawcy, wydział rodzinny. Przedstawić należy również dokument tożsamości.

Po przedłożeniu wszystkich wymaganych dokumentów można od razu umówić termin ślubu. Może on być wyznaczony najszybciej na miesiąc od dnia złożenia dokumentów.

W przypadku chęci zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej, który jednocześnie będzie wywierał skutki w sferze prawa świeckiego, należy przede wszystkim udać się do Urzędu Stanu Cywilnego. Lista koniecznych do dostarczenia dokumentów jest taka sama. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wystawia zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Jeden egzemplarz jest wydawany do rąk osób chcących zawrzeć małżeństwo, z przeznaczeniem dla kościoła lub innego związku
wyznaniowego, w którym ma zostać zawarty związek małżeński. Do zaświadczenia należy dołączyć trzy egzemplarze formularza zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego. Z tymi dokumentami należy się udać do uprawnionego duchownego. Oczywiście, prawo wewnętrzne danego kościoła lub związku wyznaniowego może nakładać obowiązek dostarczenia również innych dokumentów. Dalsza procedura jest zależna od postanowień wspomnianego prawa wewnętrznego. Należy jeszcze wspomnieć, że nie wszystkie kościoły i związki wyznaniowe mają takie uprawienia. W celu ustalenia, czy przed duchownym Twojego kościoła można
zawrzeć taki związek małżeński skontaktuj się z duchownym.

Podsumowując, cudzoziemiec zawierający związek małżeński w Polsce musi zgromadzić większą liczbę dokumentów niż obywatel Polski. W niektórych przypadkach może to długo potrwać, zwłaszcza jeśli konieczne będzie uzyskiwanie zwolnienia z obowiązku przedłożenia dokumentu przed sądem. Warto zabrać się za to z wyprzedzeniem.