Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Niezależnie od tego, czy żyjemy w domu, czy w mieszkaniu, na wsi, czy w mieście, gdy wybieramy miejsce, w którym będziemy mieszkać, należy zadbać o to, by były tam dostarczane niezbędne media. O ile można się obyć bez dostępu do Internetu, zaś w wypadku braku gazu można korzystać z kuchenki elektrycznej, z pewnością nie sposób mieszkać w lokalu pozbawionym dostępu do wody i możliwości odprowadzania ścieków.

Kwestie dostarczania wody i odprowadzania ścieków uregulowane zostały w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), dalej zwanej Ustawą zaopatrzeniową. Sama umowa uregulowana jest przede wszystkim w art. 6.

Przede wszystkim umowa taka powinna zostać zawarta na piśmie. Jej stronami będą odbiorca usług i przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Aby podpisać taką umowę, musisz wystąpić z wnioskiem do właściwego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Wcześniej jednak upewnij się, czy Twój budynek lub lokal podłączony został do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Taką wiedzę dobrze oczywiście uzyskać przed kupnem nieruchomości. Jeżeli aktualnie nie jest podłączony, nie przekreśla to możliwości zawarcia umowy. Konieczne będzie jednak podłączenie nieruchomości do sieci, które nie zawsze jest możliwe. Jeżeli spełnione zostały wyżej wymienione warunki, zawarcie umowy z Tobą jest obowiązkiem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Wspomniany przepis wymienia również niezbędne elementy umowy – są to postanowienia dotyczące ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia, sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń, praw i obowiązków stron umowy, warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług, procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18 Ustawy zaopatrzeniowej (chodzi o zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków), okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

Bardzo ważne jest postanowienie ust. 4 – umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. To oznacza, że nawet nie posiadając tytułu prawnego do nieruchomości (czyli nie będąc jej właścicielem, ani np. najemcą), możesz się ubiegać o zawarcie umowy, a przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne musi ją z Tobą zawrzeć (o ile oczywiście spełniasz wszystkie przesłanki).

Jeżeli mieszkasz w budynku wielolokalowym, to umowa co do zasady zawierana jest z jego właścicielem lub zarządcą. Pod pewnymi warunkami umowa może jednak zostać zawarta z osobą korzystającą z lokalu.

Przepisy Ustawy zaopatrzeniowej dość szczegółowo regulują umowę o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Wiele przepisów ma na celu niewątpliwie ochronę interesów odbiorcy usług.