Zbyt długie oczekiwanie na kartę pobytu dla cudzoziemca

Co zrobić, gdy oczekiwanie na kartę pobytu przedłuża się

Z pewnością jedną z najbardziej istotnych spraw w życiu Imigranta jest legalizacja pobytu. Niestety oczekiwanie na kartę pobytu potrafi być przyczyną wielu stresów. Gdy termin ważności wizy albo okres dopuszczalnego pobytu bezwizowego zbliża się do końca, dobrym rozwiązaniem wydaje się złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy. Po uzyskaniu decyzji pozytywnej Cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu. Okazuje się jednak, że uzyskanie zezwolenia, a następnie również karty pobytu, nie jest takie proste. Największym problemem w postępowaniach z wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy jest czas ich trwania. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego rozpatrywanie takiej sprawy powinno zająć maksymalnie dwa miesiące, a nie są rzadkością postępowania trwające ponad dwa lata. W roku 2019 średni czas oczekiwania na załatwienie sprawy w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim wyniósł 397 dni!

Jednak jeżeli wojewoda opóźnia się z wydaniem decyzji w Twojej sprawie, masz narzędzie, by zmusić go do działania. Zgodnie z art. 37 k.p.a. możesz w takiej sytuacji wnieść ponaglenie do organu wyższego stopnia (w tym wypadku jest to Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców). Ponaglenie wnosi się za pośrednictwem wojewody. Rozpatrując ponaglenie Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania. Stwierdza jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do jej załatwienia w konkretnym terminie, a jeżeli postępowanie jest niezakończone, zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości. W razie potrzeby zaleca także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Jeżeli jednak wniesienie ponaglenia nie spowoduje przyspieszenia postępowania i załatwienia sprawy, przysługuje Ci jeszcze skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W doktrynie prawa uważa się, że skargę taką można złożyć najwcześniej po upływie 30 dni od dnia wniesienia ponaglenia.

Podsumowując, uregulowanie pobytu Cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej poprzez uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy może zająć dużo czasu i cały proces należy zaplanować z wyprzedzeniem. Cudzoziemiec nie jest jednak pozbawiony możliwości obrony swoich praw i jest w stanie wpłynąć na przyspieszenie postępowania.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *