Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej

Aby dostarczać do nieruchomości wodę i ścieki, konieczne jest jej podłączenie do sieci. Siecią nazywamy przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Kwestie te są normowane przez Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), dalej zwanej Ustawą zaopatrzeniową.

Żeby nieruchomość została do wspomnianej sieci podłączona, konieczne jest wybudowanie tzw. przyłącza, czyli w dużym skrócie odcinka przewodu, mającego za zadanie połączyć sieć z wewnętrzną instalacją w nieruchomości odbiorcy usług. Budowa przyłącza musi zostać zrealizowana przez odbiorcę usług (art. 15 ust. 2 Ustawy zaopatrzeniowej). Również on – co do zasady – odpowiedzialny jest za zapewnienie ich niezawodnego działania (art. 5 ust. 2 Ustawy zaopatrzeniowej).

Zanim jednak wybuduje się przyłącze, należy dowiedzieć się, czy spełnione zostaną warunki określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków (dalej: regulamin), obowiązującym w danej gminie oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług (art. 15 ust. 4 Ustawy zaopatrzeniowej). Należy mieć na uwadze, że brak technicznych możliwości świadczenia usług występuje nie tylko wtedy, gdy brak jest w danym miejscu sieci – możemy o nim mówić także wówczas gdy przyłączenie nieruchomości do sieci spowoduje pogorszenie jakości usług świadczonych dla dotychczasowych odbiorców.

Należy więc złożyć do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Wniosek powinien być złożony na piśmie. Jego niezbędne elementy, a także procedura wydawania warunków, uregulowana jest w art. 19a Ustawy zaopatrzeniowej.

Jeżeli takie warunki zostaną wydane i tym samym przedsiębiorstwo uzna, że istnieją techniczne możliwości świadczenia usług oraz spełnione zostaną warunki określone w regulaminie, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy starannie wybierać nieruchomość, na której w przyszłości planujemy wybudować dom – może się bowiem okazać, że przez dłuższy czas przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zgodnie z prawem odmawiać będzie przyłączenia tej nieruchomości do sieci.