Pobyt cudzoziemna w Polsce w czasie epidemii Sars-Cov-2

POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP W TRAKCIE PANDEMII COVID-19

Trwająca już od ponad roku pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wymusiła na poszczególnych państwach przyjęcie specjalnych regulacji prawnych, umożliwiających względnie normalne funkcjonowanie organów państwowych oraz społeczeństwa. Rzeczpospolita Polska nie była tu wyjątkiem. Oprócz wprowadzenia licznych obostrzeń, które zresztą często zmieniają, przyjęto przepisy ułatwiające załatwianie niektórych spraw.

Termin złożenia wniosku o pobyt Cudzoziemca w Polsce w czasie epidemii Covid-19

Przykładem są regulacje dotyczące pobytu Cudzoziemców w Polsce w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Przede wszystkim należy zauważyć, że przedłuża się termin na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Jeżeli termin ten wypada w trakcie trwania jednego z tych stanów, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Pobyt takiej osoby uważa się za legalny, tak samo, jak gdyby termin został zachowany. Podobnie rzecz wygląda np. w przypadku wniosków o zezwolenie na pobyt stały, czy zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. 

Co w przypadku osób przebywających na terytorium RP w momencie ogłoszenia stanu epidemii?

Ponadto, jeżeli dana osoba przebywała na terytorium RP w momencie, od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie wizy Schengen, na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, w ramach ruchu bezwizowego, na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia on do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jego pobyt uważa się za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z tych wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni.

Osoby takie mogą również wykonywać pracę, jeżeli posiadają ważne zezwolenie na pracę, ważne zezwolenie na pracę sezonową lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy wpisane do ewidencji oświadczeń.

Karty pobytu i decyzja o powrocie

Podobnie ważność kart pobytu, jeśli okres ich ważności upłynął w trakcie jednego ze wspomnianych stanów, przedłuża się do 30. dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Wreszcie, jeżeli wobec Cudzoziemca wydano decyzję o zobowiązaniu do powrotu, określając w niej termin dobrowolnego powrotu, a ostatni dzień tego terminu wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Podsumowując, polski ustawodawca przyjął liczne rozwiązania, ułatwiające Cudzoziemcom funkcjonowanie na terytorium RP w trakcie trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Przepisy te nie tylko redukują poczucie niepewności wynikające z pandemii, udzielające się również Cudzoziemcom, ale także ograniczają ich transgraniczną mobilność.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *