Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem, które otrzymuje osoba objęta ubezpieczeniem społecznym w okresie, w którym jest niezdolna do pracy (przebywa na L4). Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują poniższe przepisy dotyczące zasiłku chorobowego.

Okres wyczekiwania:

Okres wyczekiwania – upływ ustalonego okresu ubezpieczenia, po którym przysługuje prawo do zasiłku chorobowego.

W zależności od charakteru ubezpieczenia, prawo do zasiłku przysługuje po:

 1. upływie 30 dni nieprzerwalnego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu,
 2. upływie 90 dni nieprzerwalnego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlegasz dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu.

Do okresu ubezpieczenia zalicza się:

– poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeśli przerwa nie przekracza 30 dni lub jest spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy,

– okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, który przysługiwał w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego,

– okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników (określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników).

Zasiłek chorobowy bez okresu wyczekiwania przysługuje:

 • absolwentom szkoły, uczelni lub osobie, która zakończyła kształcenie w szkole doktorskiej i została objęta ubezpieczeniem chorobowym albo osobie, która przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych albo zakończyła kształcenie w szkole doktorskiej,
 • ubezpieczonemu, jeżeli jego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
 • ubezpieczonemu obowiązkowo, który posiada co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
 • posłom albo senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji,
 • funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy i stali się pracownikiem w jednostce Krajowej Administracji Skarbowej.

Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy

Prawo do wynagrodzenia w okresie niezdolności do pracy wypłacane przez pracodawcę z jego środków przysługuje w okresie:

 1. 33 dni – jeśli jesteś pracownikiem, wykonujesz pracę nakładczą albo odbywasz służbę zastępczą,
 2. 14 dni – jeśli ukończyłeś 50 rok życia (począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończono ww. wiek).

Zasiłek chorobowy finansowany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje zatem od:

 1. 34 dnia w roku kalendarzowym – jeśli jesteś pracownikiem, wykonujesz pracę nakładczą albo odbywasz służbę zastępczą,
 2. 15 dnia w roku kalendarzowym – jeśli ukończyłeś 50 rok życia.

Okres zasiłkowy

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez okres:

 1. 182 dni,
 2. 270 dni – w przypadku niezdolności spowodowanej gruźlicą lub trwania niezdolności do w trakcie ciąży.

Liczenie okresu zasiłkowego w nowym stanie prawnym

Do okresu zasiłkowego wliczane będą okresy wszystkich poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekroczy 60 dni.

Do okresu zasiłkowego nie będą wliczane okresy niezdolności do pracy przypadające przed przerwą w tej niezdolności nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.

Zatem różnica między dotychczasowym a nowym stanem prawnym polega na tym, że do jednego okresu zasiłkowego będą wliczane wszystkie okresy niezdolności do pracy, również spowodowane inną chorobą. Innymi słowy, jeśli między kolejnymi okresami niezdolności do pracy wystąpi przerwa wynosząca maksymalnie 60 dni, to okresy sprzed przerwy też będą wliczane do jednego okresu zasiłkowego, niezależnie od rodzaju choroby.

Kiedy nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego:

Zasiłek nie przysługuje Ci za okres niezdolności do pracy, m.in.:

 1. jeżeli zachowujesz prawo do wynagrodzenia, na podstawie przepisów szczególnych,
 2. w którym przebywasz na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym,
 3. w którym jesteś tymczasowo aresztowany/odbywasz karę pozbawienia wolności.

Organ ubezpieczeń społecznych nie przyzna również zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia, gdy posiadasz:

 1. prawo do emerytury, renty, albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 2. prawo do emerytury lub renty inwalidzkiej (z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych),
 3. nowy tytuł do objęcia ubezpieczenia chorobowego (kontynuacja lub podjęcie działalności zarobkowej),
 4. prawo do zasiłku dla bezrobotnych,
 5. prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 6. prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 7. nie posiadasz wymaganego okresu wyczekiwania,
 8. ubezpieczenie ustało po wyczerpaniu pełnego okresu pobierania zasiłku chorobowego.