Testament - jak sporządzić testament, edukacja prawna

Testament – co się stanie z majątkiem po Twojej śmierci

Testament jako jedyny sposób podjęcia decyzji o tym, co stanie się z naszym majątkiem po śmierci

Bardzo często człowiek po śmierci zostawia po sobie majątek, na który pracował całe życie. Wśród zgromadzonego dobytku znajdują się nieruchomości (dom, mieszkanie, działka) bądź rzeczy takiej jak pieniądze, biżuteria albo pamiątki po przodkach. Jedynym sposobem, aby jeszcze za życia określić, do kogo trafi zgromadzony przez nas majątek, jest spisanie testamentu. Testament może mieć różne formy. Na potrzeby niniejszego artykuły omówimy dwa najpopularniejsze sposoby sporządzenia testamentu.

Kto może sporządzić testament ?

Testament może sporządzić tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoba pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona). Istotne jest również to, że polskie prawo nie dopuszcza testamentów, w których o swoim majątku decyduje kilka osób. Przykładem takiej formy jest testament, który wspólnie napisaliby małżonkowie. 

Testament w formie pisemnej

Podstawową formą testamentu jest jego spisanie na kartce papieru. W tym przypadku bardzo ważne jest, żeby testament został sporządzony odręcznie. Ciekawostką na pewno jest to, że za testament pisemny może zostać uznany np. list, który został napisany własnoręcznie oraz podpisany przez jego autora.

Testament, który powstał w wersji elektronicznej np. na komputerze bądź na maszynie do pisania, będzie nieważny. Sporządzenie go własnoręcznym pismem jest niezbędne. Tylko wtedy można po śmierci autora testamentu (tzw. testatora) zweryfikować, czy nie został on napisany przez inną osobę.  Ponadto testament należy opatrzyć datą oraz własnoręcznym podpisem, który powinien zawierać imię i nazwisko jego autora. Podpisanie go samym imieniem z pewnością skomplikuje weryfikację jego prawdziwości w postępowaniu spadkowym. Nie spowoduje jednak, że będzie on nieważny z mocy prawa.

Na podstawie daty wskazanej w testamencie można określić, czy w momencie sporządzania testamentu autor mógł świadomie i swobodnie podjąć decyzję dotyczącą jego treści. Jeżeli testator nie mógł swobodnie i świadomie go sporządzić i ocenić swoich oświadczeń, może dojść do unieważnienia testamentu. Takie sytuacje mogą mieć miejsce gdy np. autor testamentu w czasie jego sporządzenia był chory psychicznie, ktoś mu groził bądź wprowadzono go w błąd. 

Testament w formie aktu notarialnego

Kolejną formą, w jakiej można sporządzić testament, jest akt notarialny. Jest on przygotowywany przez notariusza w kancelarii notarialnej. O kwestiach dotyczących tego, co komu przypadnie po śmierci, zadecyduje wyłącznie autor testamentu. Bardzo ważne w tym przypadku jest to, aby testator oświadczył na głos przed notariuszem, w jaki sposób chce rozporządzić swoim majątkiem. Brak takiego oświadczenia może skutkować nieważnością testamentu.

Opisane powyżej formy testamentu cieszą się największą popularnością wśród osób podejmujących decyzję o jego sporządzeniu. Niewątpliwie testament jest narzędziem prawnym, dzięki któremu już za życia możemy zadecydować o tym, że nasz dom odziedziczą wnuki, a przedsiębiorstwo syn. Jeśli osoba zmarła nie zostawiła po sobie testamentu, wówczas dochodzi do dziedziczenia ustawowego. Tematyka dziedziczenia ustawowego jest bardzo szeroka, dlatego zapraszamy do lektury kolejnych artykułów o prawie spadkowym.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *