Edukacja domowa na nowych zasadach

Edukacja domowa na nowych zasadach

Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, czyli tzw. edukacja domowa jest legalną formą edukacji, którą reguluje art. 37 w Prawie Oświatowym. W ostatnim czasie ta forma edukacji staje się coraz bardziej popularna i atrakcyjna wśród dzieci i rodziców.

Od dnia 1 lipca 2021r. obowiązują nowe, uproszczone zasady ubiegania się o zezwolenie na realizowanie obowiązków edukacyjnych poza przedszkolem i poza szkołą. Nowe zasady przyniosły znaczne ułatwienie dla rodziców.

Obecnie wniosek o edukację domową można złożyć w dowolnym przedszkolu lub szkole, do którego dziecko zostało przyjęte, nawet jeżeli nie znajduje się w województwie, w którym uczeń mieszka. Dodatkowo nie ma obowiązku dołączania do wniosku opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Uchylono dwie regulacje związane z edukacją domową

Od 1 lipca 2021 r. uchylono przepis dotyczący wydawania zezwolenia na edukację domową jeżeli przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko.

Uchylono również konieczność dołączania do wniosku o wydanie zezwolenia opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Nowe wymogi – tylko oświadczenie i zobowiązanie rodziców

Zgodnie z nowymi przepisami, zezwolenie na edukację domową może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w jego trakcie. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć:

  • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
  • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Z powyższego wynika, że rodzice, którzy chcą rozpocząć edukację domową składają do dyrektora szkoły wniosek wraz z oświadczeniem o zapewnieniu warunków do realizacji podstawy programowej i zobowiązaniem do przystąpienia do egzaminów.

Edukacja domowa — obowiązki

Nikt nie ingeruje w sposób ani tempo nauki w ciągu roku. Jedynym obowiązkiem nałożonym odgórnie na rodziny edukujące bez szkoły jest zdawanie egzaminów klasyfikacyjnych. Na koniec każdego roku dyrektor szkoły, do której zapisane jest dziecko, w porozumieniu z rodzicami, wyznacza termin egzaminu. Jest to sposób na sprawdzenie czy dziecko przyswoiło sobie podstawę programową dla danego etapu edukacji i warunek uzyskania promocji do następnej klasy. Po zdaniu egzaminu dziecko otrzymuje świadectwo ukończenia danej klasy, jedyną różnicą jest brak oceny z zachowania.

Cofnięcie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą następuje na wniosek rodziców lub jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,