Odpowiedzialność hoteli za rzeczy gości

O odpowiedzialności

Okres wakacyjno-urlopowy to czas zwiększonego korzystania z usług hoteli i zakładów kąpielowych. Niestety podczas korzystania z uroków czasu wolnego zdarza się, że nasze rzeczy giną lub zostają uszkodzone. Specyfika przebywania w hotelu sprawia, że goście hotelowi nie są w stanie sami sprawować wyłącznej pieczy nad swoimi rzeczami. Do pokoi i innych pomieszczeń dostęp mają też inni ludzie, przykładowo personel. Oddanie rzeczy na przechowanie (aby były bezpieczne) zazwyczaj nie wchodzi w grę, gdy mówimy o przedmiotach codziennego użytku. W związku z tym tylko hotel może zapewnić bezpieczeństwo mienia gości. Takie obowiązki nakłada na niego ustawodawca unijny i krajowy, sprawiając, że hotele objęte są zaostrzoną odpowiedzialnością za rzeczy gości

Odpowiedzialność ponoszą podmioty zawodowo i odpłatnie świadczące usługi hotelowe, czyli czerpiące zysk ze świadczenia usług hotelowych. Samo powstanie odpowiedzialności wiąże się z wniesieniem rzeczy przez osobę korzystającą z usług zakładu, czyli gościa. Odpowiedzialność hotelu nie jest związana z jakąkolwiek umową zawartą z gościem. Powstaje ona z mocy ustawy i podpisywanie żadnych umów z hotelem nie jest konieczne.

Czas odpowiedzialności za rzecz jest wyznaczony czasem korzystania przez gościa z usług hotelu i rozszerzony o krótki okres przed i po. 

Takie same przepisy stosuje się wobec zakładów kąpielowych tzn. basenów, saun. Jedyna różnica polega na tym, że obiekty te ponoszą odpowiedzialność tylko za przedmioty zazwyczaj wnoszone do takich zakładów.

Kiedy hotel nie ponosi odpowiedzialności?

Ważne jest, aby zaznaczyć, że hotele nie ponoszą odpowiedzialności za pojazdy mechaniczne np. samochody i rzeczy w nich pozostawionych oraz żywe zwierzęta.

Ponadto hotel nie będzie odpowiedzialny za naszą rzecz gdy szkoda wynikła:

  1. Z właściwości rzeczy wniesionej. 
  2. Na skutek działania siły wyższej.
  3. Z wyłącznej winy gościa, osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona lub go odwiedzała.

Co zrobić gdy coś się stanie z naszą rzeczą? 

Gdyby doszło do utraty rzeczy lub szkody na niej, gość powinien niezwłocznie zawiadomić hotel. Ważne jest przy tym wykazanie utraty/ uszkodzenia i wysokości poniesionej szkody. Jeśli hotel nie zostanie zawiadomiony, możemy utracić prawo roszczenia o naprawienie szkody. Zawiadomienie takie nie jest jednak konieczne gdy szkodę wyrządził utrzymujący hotel lub dana rzecz została przez hotel przyjęta na przechowanie.

A co z kartkami „Za rzeczy zgubione hotel nie ponosi odpowiedzialności”, „Za rzeczy pozostawione w szafkach basen nie ponosi odpowiedzialności”?

Odpowiedzialność prowadzącego hotel nie może zostać wyłączona ani poprzez jednostronne oświadczenie np. ogłoszenie „Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Gości” ani w drodze umowy z gościem.

Co należy mi się za moją szkodę?

Za utratę lub uszkodzenie rzeczy należy się odszkodowanie wyliczane na podstawie szczegółowych zasad zamieszczonych w Kodeksie Cywilnym.