Przyjazd do Polski obywateli Ukrainy

Kto może opuścić Ukrainę?

W aktualnej sytuacji oraz w związku z wydanymi aktami prawnymi terytorium Ukrainy mogą opuścić kobiety, obywatele krajów innych niż Ukraina, mężczyźni poniżej 18 i powyżej 60 roku życia oraz  mężczyźni/obywatele Ukrainy, którzy znajdują się w przedziale wiekowym od 18 do 60 roku życia oraz spełniają przesłanki do zwolnienia ich z obowiązku czynnej służby wojskowej. Czynniki zwalniające ze służby wojskowej i umożliwiające wyjazd z kraju to przykładowo:

  • Utrzymywanie trójki lub więcej dzieci poniżej 18 roku życia;
  • Samotne wychowywanie dziecka poniżej 18 roku życia;
  • Utrzymywanie niepełnosprawnego dziecka.

Kogo dotyczą polskie przepisy?

  1. Obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi od dnia 24 lutego 2022 r.
  2. Nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego małżonek obywatela Ukrainy wskazanego w puncie A, o ile przybył on bezpośrednio z terytorium Ukrainy.
  3. Najbliższych członków rodziny obywatela Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi od dnia 24 lutego 2022 r. jeżeli posiada Kartę Polaka. 

Zasady przekraczania polskiej granicy

Służby graniczne nie robią żadnych problemów nawet dla osób nieposiadających dokumentów. Jednak gdyby nie było wojny, straż graniczna nie wpuściłaby na terytorium Polski nikogo z nieważnym paszportem biometrycznym. Należy legitymować się dokumentami, które się posiada. Najlepiej paszportem biometrycznym, zwykłym paszportem, wizą szengen. Osoby, które nie mają dowodu tożsamości (paszportu), mogą dostać się do Polski na zgodzie komendanta straży granicznej. 

Kwarantanna po przyjeździe do Polski 

W związku z ogólnoświatową pandemią korona wirusa od dłuższego czasu przy wjeździe do Polski obowiązywała kwarantanna. W sytuacji konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy wymagania te zniesiono. Obowiązku odbycia kwarantanny oraz posiadania dodatkowego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w języku polskim albo w języku angielskim wykonanego przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu, nie stosuje się do osób przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej  z Ukrainą.  

W wyniku najnowszych decyzji rządu polskiego obowiązek kwarantanny oraz okazywanie dokumentów covidowych na granicy z polską zniesiono całkowicie. 

Jak długo pobyt jest legalny?

Pobyt obywateli Ukrainy, ich małżonków oraz najbliższej rodziny, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i deklarują zamiar pozostania na terytorium, uznaje się za legalny w okresie od 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. 

Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Polski przez obywatelkę Ukrainy, która wjechała legalnie od 24 lutego 2022 r. 

Limit wyjazdów

Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnienia, jakim jest legalność jego pobytu przez okres 18 miesięcy.

Pobyt na terytorium Polski w przypadku tytułów pobytowych (np. zezwolenia na pobyt czasowy lub wizy krajowej wydanej przez polski organ), których ważność kończy się po 24 lutego 2022 r., uznaje się za legalny.