WNiosek o zezwolenie na pobyt czasowy

UZUPEŁNIENIE BRAKÓW FORMALNYCH WNIOSKU O ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium RP składany jest na specjalnym formularzu. Dołącza się też do niego szereg dokumentów. Ich lista jest różna w zależności od tego, jaka jest podstawa złożenia wniosku (np. wykonywanie pracy, studia, małżeństwo z obywatelem Polski itp.). Nietrudno więc zgadnąć, że często te wymogi nie są spełniane przez Wnioskodawcę.

Kiedy zostaniesz wezwany do uzupełnienia wniosku?

Co jeśli zapomnisz dołączyć jakiegoś dokumentu, czy też nie wypełnisz wszystkich wymaganych rubryk we wniosku? Wojewoda wezwie Cię do uzupełnienia braków formalnych, wyznaczając termin i dokładnie wyjaśniając, np. jaki dokument musisz jeszcze dostarczyć. Takie wezwanie otrzymasz również wtedy, kiedy złożysz wniosek korespondencyjnie, ponieważ istnieje obowiązek osobistego złożenia wniosku. Wtedy wojewoda wezwie Cię do osobistego stawiennictwa w urzędzie. Często zdarza się, że nie z winy Cudzoziemca termin nie zostaje zachowany.

Trudność może sprawić uzyskanie danego dokumentu w wyznaczonym terminie. Czasami też problem stanowi brak poprawnego doręczenia wezwania. Nawer jeśli spóźnisz się z uzupełnieniem braków formalnych, wciąż możesz starać się o pozytywne zakończenie sprawy. Przede wszystkim możesz złożyć wniosek o przywrócenie terminu. Pamiętaj, żeby jednocześnie z wnioskiem dokonać spóźnionej czynności (np. doręczyć potrzebny dokument). Powinieneś także uprawdopodobnić, że opóźnienie nastąpiło bez Twojej winy. Na złożenie takiego wniosku masz 7 dni od ustania przyczyny (np. od momentu, gdy uzyskałeś potrzebny dokument).

Konsekwencje uzupełnienia wniosku po terminie

Jeżeli nie uzupełnisz braków formalnych, organ pozostawi wniosek bez rozpoznania. Co jednak stanie się, gdy uzupełnisz braki np. dwa dni po terminie, a po kilku miesiącach otrzymasz pismo z informacją o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania? Wśród polskich prawników istnieje spór na ten temat. Szef Urzędu do spraw Cudzoziemców, który rozpatruje przysługujące w takim przypadku ponaglenie, zapewne przyzna rację wojewodzie. Jednakże w orzecznictwie sądów administracyjnych przeważa pogląd, że w takim przypadku wojewoda powinien prowadzić postępowanie z wniosku, a wniosek należy uważać za złożony w momencie uzupełnienia braków. To też jest istotna kwestia, gdyż dzień złożenia wniosku jest istotny w kontekście oceny legalności pobytu.

Należy też dodać, że w ostatnim czasie zarysował się spór w orzecznictwie sądów administracyjnych, czy w przypadku pozostawienia wniosku bez rozpoznania można złożyć ponaglenie. Należy w każdym razie starać się za wszelką cenę unikać takich sytuacji. Można się wtedy narazić na trwające kilka lat postępowanie, a także problemy ze Strażą Graniczną, która może wydać decyzję o
zobowiązaniu do powrotu.

Podsumowując, w postępowaniu z wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy bardzo istotne jest, aby pilnować terminów na dokonanie poszczególnych czynności. Dotyczy to nie tylko terminu na złożenie wniosku, ale również terminów wyznaczanych przez organ podczas trwania postępowania. Spóźnienie w usuwaniu braków formalnych zazwyczaj nie zamyka drogi do obrony swoich praw, ale znacznie utrudnia postępowanie.