dr n. pr. Paweł Jagiełło - radca prawny

Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej

Aby dostarczać do nieruchomości wodę i ścieki, konieczne jest jej podłączenie do sieci. Siecią nazywamy przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Kwestie te są normowane przez Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę […]

Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Read More »

Dowody w postępowaniu administracyjnym

W celu ustalenia stanu faktycznego i wyjaśnienia sprawy w przeróżnych postępowaniach konieczne jest zgromadzenie i ocena dowodów. Nie inaczej sytuacja wygląda w postępowaniu administracyjnym. Dowodem może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W Kodeksie postępowania administracyjnego przykładowo wymieniono dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Jest

Dowody w postępowaniu administracyjnym Read More »

Odwołanie od decyzji w postępowaniu administracyjnym

Postępowanie administracyjne jest postępowaniem dwuinstancyjnym. Oznacza to, że od decyzji organu, który orzekał w sprawie w I instancji, przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia (chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy). W sytuacji, gdy jesteśmy niezadowoleni z decyzji, możemy więc złożyć odwołanie. Jest wszakże wyjątek – na podstawie art. 127 § 3 k.p.a. Od decyzji

Odwołanie od decyzji w postępowaniu administracyjnym Read More »